1§ Kilpailun nimi
 
Kilpailun nimi on Vetouistelun Suomen mestaruuskilpailu 2019 (jäljempänä SM-kilpailu). Päivämäärä 3.-4.8.2019.
 
2§ Suomen Uistelutoimikunta

Suomen Uistelutoimikunnasta (jäljempänä SUT) pätee, mitä on säädetty SUT:n säännöissä. (http://www.uistelutoimikunta.fi)
 
3§ Kilpailun järjestäjät

Kilpailun järjestäjät ovat SUT ja SUT:n vuosittain vuosikokouksessaan valitsema SM- kilpailun vastuulliset järjestäjät Kaakon Trolling Team ry
 
4§ Mestaruudet
 
SM-kilpailu koostuu kahdesta peräkkäisenä päivänä kilpailtavasta osakilpailusta. SM- kilpailussa ratkaistaan sekä venekuntakohtainen vetouistelun Suomen mestaruus että joukkuemestaruus.
 
5§ Osallistumisoikeus
 
SM-kilpailu on kutsukilpailu. Kilpailuun kutsutaan SUT:n vuosikokouksessaan päättämä määrä venekuntia ja edellisen vuoden Suomen mestarivenekunta. SM-kilpailuun karsitaan vetouistelun alueellisista karsintakilpailusarjoista (jäljempänä Cup). SUT ja Cupit päättävät vuosittain eri Cupeista SM-kilpailuun kutsuttavien venekuntien määrät. Edellisen vuoden mestarivenekunta ei ole pois edustamansa Cupin paikkakiintiöstä. Kahdesta tai useammasta Cupista SM-kilpailuun selvinnyt venekunta edustaa sitä Cupia, joka on ensiksi päättynyt. Mikäli venekunta on estynyt osallistumaan SM-kilpailuun, venekunnan edustaman Cup voi ilmoittaa SM-kilpailuun varasijalta karsiutuneen venekunnan. Cupeilla on varapaikkoja yhtä monta kuin niillä on varsinaisia edustuspaikkoja. SM-kilpailuun kutsutun venekunnan kipparin on oltava sama kuin Cupissa. SUT:n hallitus voi hyväksyä varakipparin varsinaisen kipparin ollessa hallituksen hyväksymästä pätevästä syystä estynyt osallistumaan SM-kilpailuun. SM-kilpailun joukkuekilpailuun kutsutaan joukkue jokaisesta Cupista. Mikäli cupissa järjestetään joukkuekilpailu niin voittajajoukkue edustaa cupia. Jos joukkuekisaa ei järjestetä niin silloin cup voi itse nimetä joukkueen. Joukkueen muodostaa enintään kolme venekuntaa. Joukkue voi, mutta sen ei tarvitse, muodostua henkilökohtaiseen kilpailuun kutsutuista venekunnista. Mikäli joukkue on estynyt osallistumasta SM-kilpailuun, joukkueen edustama Cup voi ilmoittaa SM-kilpailuun seuraavaksi sijoittuneen joukkueen.
 
6§ Osanottomaksu
 
SM-kilpailun osanottomaksun sekä venekuntakohtaisen kilpailun että joukkuekilpailun osalta määrittelee vuosittain SUT. Venekunnan/joukkueen osanottomaksun maksamisesta vastaa se Cup, jota kyseinen venekunta/joukkue SM-kilpailussa edustaa. Osanottomaksu on maksettava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen SM-kilpailun alkamista.
 
7§ Ilmoittautuminen
 
Jokaisen venekunnan on ilmoittauduttava kilpailukeskuksessa SM-kilpailun vastuullisen järjestäjän osoittamassa paikassa molempina kilpailupäivinä viimeistään tuntia ennen kilpailun alkamista.
 
8§ Kilpailuaika
 
Kilpailuaika on lauantaina 3.8. klo 10.00- 18.00 ja sunnuntaina 4.8. klo 10.00 – 16.00.  Kilpailun alussa ja lopussa on molempina päivinä yhden(1) tunnin siirtymäaika. Kalastusvälineitä, ml. vieheet, houkuttimet, plaanarit ja syvääjät, ei saa laskea veteen ennen kilpailuajan alkamista. Kilpailun virallinen aika ilmoitetaan kipparikokouksessa.
 
9§ Kipparikokous
 
Kipparikokous, johon jokaisen venekunnan kipparin on osallistuttava, alkaa molempina kilpailupäivinä viimeistään 1½ tuntia ennen kilpailun alkamista. Kipparikokous järjestetään kilpailukeskuksessa.
 
10§ Tuomarineuvosto
 
Tuomarineuvostoon kuuluu SUT:n nimeämä puheenjohtaja, kaksi vastuullisen järjestäjän nimeämää edustajaa sekä yksi näiden ensimmäisen kilpailupäivän kipparikokouksessa arvalla valitsema kilpailijoiden edustaja (kippari).
 
11§ Kilpailukortti
 
Jokaiselle venekunnalle annetaan ilmoittautuessa kilpailutunnus molempia kilpailupäiviä varten. Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailutunnus ennen punnitusajan päättymistä. Kilpailutunnuksen palauttamatta jättäminen aiheuttaa etsintätoimet ja venekunnan sulkemisen SM- kilpailusta. Kilpailutunnuksen palauttamisen laiminlyöneen venekunnan kippari on korvausvelvollinen aiheettomista etsintätoimista kertyneistä kuluista. Kilpailutunnus voi sisältää erillisen punnituskortin.
 
12§ Kilpailualue
 
Jokaiselle venekunnalle jaetaan ilmoittautuessa kilpailukartta. Kilpailukarttaan tulee olla riittävällä tarkkuudella merkitty kilpailualue, punnituspaikka ja rantautumispaikat. Kilpailuaikana venekunta ei saa poistua kilpailualueelta, rantautua muualle kuin merkityille rantautumispaikoille tai kohdata toista kilpailuvenettä ilman järjestäjän asettaman valvojan lupaa muutoin kuin hätätapauksissa. Kilpailusuorituksen päätyttyä venekunnan on palattava suoraan punnitusalueelle kipparikokouksessa annettujen määräysten mukaisesti.
 
13§ Pyyntitavat
 
Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Viehe tulee laskea pyyntiin, sitä ei saa heittää. Kalastus ajelehtivasta tai kiinnitetystä/ankkuroidusta veneestä on kielletty. Venekuntaa kohti saa olla pyynnissä samanaikaisesti enintään kymmenen vapaa ja kutakin vapaa kohti enintään kaksi koukullista viehettä . Vieheen kiinnittäminen kiinteästi takilanvaijeriin tai kuulaan on kielletty. Elävän syötin käyttö on kielletty. Täkyraksi sallittu.
 
14§ Kilpailukalat

Kuha, alamitta 45 cm, kerroin 3
Ahven, alamitta 30 cm, kerroin 3
Hauki, alamitta 55 cm, kerroin 1
 
15§ Mittaus
 
Kalat mitataan suu kiinni leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Kalat, jotka alittavat edellä 14§:ssä mainitut mitat, hylätään. Valtion kalastuslain tai vesialueen määräämää alamittaa pienemmän kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa koko kilpailusuorituksen hylkäämisen. Myös jos tuo punnitukseen yli 2 cm alamittaisen kalan, tai jos mitattavista kaloista löytyy enemmän kuin kaksi alamittaista kalaa, koko suoritus hylätään.

Kalan pituuden väkivaltainen muuttaminen on kielletty. Punnitusalueella on mahdollisuus mitata kalat ennen virallista mittausta ja punnitusta.

16§ Punnitus

IMATRAN SM-kisoissa: Verestystapana hyväksytään vain kurkun katkaiseminen. Tainnutus ja verestys on suoritettava välittömästi kalan saatua. Kalat velvoitetaan säilyttämään asianmukaisessa kylmäsäilytyslaatikossa jäissä. Kilpailun järjestäjä toimittaa jäät. Kilpailukalat kuuluvat järjestäjälle.

Kilpailijan on velvollisuus tarkastaa punnitustuloksensa heti punnituksen tapahduttua. Hän hyväksyy tuloksen allekirjoituksellaan. Sen jälkeen punnitustuloksesta ei voi valittaa. Kilpailijalla ja kilpailun järjestäjällä on oikeus keskeyttää punnitus, jos he ovat eri mieltä mittaus- tai punnitustuloksesta. Kaikki ko. kilpailijan saaliskalat laitetaan tällöin sivuun ja tuomarineuvosto mittaa ja punnitsee kalat välittömästi muun kilpailupunnituksen päätyttyä. Tuomarineuvoston mittauksesta ja punnituksesta ei voi valittaa. Kalojen kelvollisuuden punnitukseen niin lajin, mittojen kuin tuoreudenkin osalta ratkaisee järjestäjän asettama kokenut punnitushenkilöstö, joka tarvittaessa käyttää apunaan tuomarineuvostoa.
 
17§ Kilpailun voittaminen  
 
Kilpailupäivät pisteytetään, molempina päivinä pisteitä jaetaan seuraavasti: 1. 100 pistettä ja siitä 2 pisteen välein 11 ensimmäistä, sitten pisteen välein loput. 90 parasta saa pisteitä. Päiväkohtaisten punnitustulosten ollessa tasan, pisteet jaetaan. Yhteispisteiden mennessä tasan ratkaisee parempi sijoitus ja jos nekin ovat samat ratkaisee suurempi punnitustulos. Jos kaikki on tähän asti tasan, voittaja arvotaan.                                                    Joukkuekisa punnitustulosten mukaan.
 
18§ Palkinnot
 
Kilpailijoiden palkitsemisesta vastaa SM-kilpailun vastuullinen järjestäjä.  SM-kilpailun kolmelle parhaalle venekunnalle luovutetaan pokaali. SM-mitaleita jaetaan venekunnan miehistölle korkeintaan kolme kpl/mitalisija/venekunta. Molempina kilpailupäivänä palkitaan kunniapalkinnoin suurimmat kalat.  Joukkuekilpailun kolmelle parhaalle joukkueelle luovutetaan pokaali (3 kpl/joukkue). SM- mitaleita jaetaan voittajajoukkueen venekunnille korkeintaan kolme kpl/venekunta.  Edellä määrätyn lisäksi, SM-kilpailujärjestäjä voi palkita kilpailijoita ylimääräisillä palkinnoilla haluamallaan tavalla.
 
19§ Vastuu
 
Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä kilpailijalla tulee olla todiste valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta. Jokaisen kipparin on huolehdittava kilpailuveneensä varustamisesta veneliikennelain ja –asetusten määräämin varustein sekä meriliikennelain mukaisesti. Plaanarikelkat on varustettava asiallisin lipuin. Kilpailuveneiden minimietäisyys toisistaan kilpailun aikana on 10 metriä (hätätila pl.). Tuomarineuvostolla on oikeus kieltää puutteellisesti varustetun kilpailuveneen osallistumisen kilpailuun. Jokaisen kilpailijan tulee tuntea nämä säännöt. Kilpailun vastuullinen järjestäjä huolehtii pelastus- ja ensiapupalveluista.

Venekunnan on tultava omin voimin kisapaikalle kilpailuajan puitteissa, hinaaminen aiheuttaa aina hylkäämisen.
 
20§ Valvonta
 
Valvontaa suorittavat sekä erilliset valvontaveneet että rantautumispaikkojen ja punnituksen valvojat. Kilpailijoiden on noudatettava valvojien ohjeita ja määräyksiä.
 
21§ Päihtyneenä esiintyminen
 
Kunkin venekunnan kippari on SM-kilpailusta pois sulkemisen uhalla vastuussa siitä, ettei hän itse tai hänen venekuntaansa kuuluva kilpailija kilpaile päihtyneenä eikä esiinny päihtyneenä kilpailukeskuksessa.
 
22§ Protestit
 
SM-kilpailun tuloksia koskevat kaikki protestit tulee jättää kirjallisena tuomarineuvostolle viidentoista minuutin kuluessa tulosten julkaisemisesta. Hyväksytyn protestin jälkeen alkaa uusi protestiaika, jonka jälkeen tuomarineuvosto tekee päätöksensä.. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.

23§ Sanktiot
 
Näitä sääntöjä rikkoneen venekunnan kyseisen osakilpailun kilpailusuoritus voidaan hylätä. Mikäli tapaus katsotaan törkeäksi, venekunta voidaan sulkea kokonaan pois SM- kilpailusta. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto kuultuaan ensin asianosaisia.
 
24§ Taltioinnit
 
SUT ja SM-kilpailun vastuullinen järjestäjä saavat käyttää kilpailussa taltioitua kuva- ja äänimateriaalia korvauksetta kaikkeen kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen.
 
25§ Muutokset ja lisämääräykset
 
SM-kilpailun säännöt voivat poiketa näistä runkosäännöistä vain, jos SM-kilpailujärjestäjän jättämässä kilpailuhakemuksessa on ollut siitä maininta ja SUT on sääntömuutoksen vuosikokouksessaan hyväksynyt. Muutoksista ja tarvittavista lisämääräyksistä on ilmoitettava kipparikokouksessa.